Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

Tyto webové stránky používají základní funkční cookie k zajištění svého správného fungování a sledovací cookie k pochopení toho, jak se stránkami pracujete. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s používáním cookies.

Podrobnější informace o tom, jak cookies zpracováváme, naleznete v našich Podmínkách ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informují subjekty údajů (dále jen „Uživatel“), jejichž osobní údaje zpracovává společnost MT catering s.r.o. se sídlem , Na Maninách 316,/6, Holešovice, 170 00, Praha 7, IČ:02209870, (dále jen „Správce“), o veškerých činnostech zpracování údajů a o zásadách ochrany soukromí Uživatelů při poskytování služeb společností MT catering s.r.o. se sídlem , Na Maninách 316,/6, Holešovice, 170 00, Praha 7, IČ:02209870, (dále jen „Správce“), včetně poskytování služeb na základě kontaktu na internetových stránkách www.turnovskapivnice.cz (dále jen jako „Internetové stránky“).

Dle čl. 4 odst. 2 Nařízení GDPR jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce:
Dle čl. 4 odst. 7 Nařízení GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracovatel:
Dle čl. 4 odst. 8 Nařízení GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Dozorový úřad:
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

Rizikové zpracování:
Zpracování, které pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování zvláštních osobních údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10 Nařízení GDPR.

Automatizované individuální rozhodováním vč. profilování:
Jakákoliv forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.


1. Právní základ pro zpracování

Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů pro účely:
Shromažďování údajů o potenciálních uživatelích, jejich oslovení za účelem marketingové či obchodního sdělení a zasílání obchodních a marketingových sdělení.

Realizaci práv a povinností ze Smlouvy o poskytnutí a dodání služeb, provedení platby a plnění smluvních závazků Správce.

Tímto Uživatel poskytuje souhlas se zpracováním svých Osobních údajů a kontaktováním své osoby Správcem na e-mailovou adresu nebo telefonní kontakt, které Uživatel vyplní.

Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Uživatel potvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.

Doba zpracování
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let.


2. Příjemci osobních údajů

Správce je oprávněn předat osobní údaje Uživatele těmto subjektům:

  • Další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.3. Cookies

Jedná se o krátký textový soubor, obsahující specifický řetěz znaků s jedinečnými informacemi o prohlížeči Uživatele, který je využíván k analýze dat ohledně návštěvnosti a využívání Internetových stránek. S využitím cookies je možné udělit souhlas, či nikoliv.


4. Zásady zpracování osobních údajů

Zákonnost
Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením GDPR.

Souhlas Uživatele
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze způsobem a v rozsahu, ke kterému Uživatel udělil souhlas, je-li souhlas titulem zpracování, jinak na základě Smlouvy.

Minimalizace a omezení zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování, a po dobu ne delší než je nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování.

Přesnost zpracovávaných osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány s důrazem na jejich přesnost za použití dostupných opatření.

Transparentnost
Prostřednictvím těchto Zásad a kontaktní osoby má Uživatel možnost se seznámit se způsobem, jakým jsou osobní údaje zpracovávány, jakož i s jejich rozsahem a obsahem.

Účelové omezení
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a v souladu s tímto účelem.

Bezpečnost
Osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
 
 
5. Práva subjektu údajů

Právo na přístup
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že Uživatel má právo od Správce získat informace o tom, zda Správce zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

Právo na opravu
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že Uživatel má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Uživatel právo kdykoli Správci doplnit.

Právo na výmaz
Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, které o Uživateli zpracovává, pokud jsou splněny podmínky dané Nařízením a Uživatel o to Správce požádá.

Právo na omezení zpracování
Uživatel má právo, aby Správce v případech daných Nařízením omezil zpracování osobních údajů Uživatele.

Právo vznést námitku
Uživatel má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Právo na přenositelnost
Právo na přenositelnost údajů dává Uživatel možnost získat osobní údaje, které Správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému Správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je Správci předali mezi sebou.

Právo odvolat souhlas
Uživatel má dle Nařízení právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Toto právo se v případě Smlouvy neuplatní, jelikož osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány z důvodu plnění Smlouvy, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

Právo podat stížnost
Uživatel má právo v případě nespokojenosti se zpracováním svých osobních údajů prováděné Správcem, podat stížnost přímo Správci, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informace o právech uživatele
Internetové stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.